Input:

R 2/1959 (tr.); Garance

č. 2/1959 Sb. rozh. tr.
Do doby troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku uvedenej v § 345 ods. 1 tr. por. započítava sa aj lehota, ktorá bola odsúdenému podľa § 341 ods. 1 tr. por. poskytnutá na nastúpenie trestu odňatia slobody.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 7. novembra 1958, 2 Tz 98/58.)
Odsúdenému bol rozsudkom Ľudového súdu v Čadci z 23. októbra 1957 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Žiline zo 17. januára 1958 za trestný čin opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák. uložený bezpodmienečný trest odňatia slobody na tri mesiace a vedľajší trest zákazu vedenia motorových vozidiel na čas jedného roka. Ľudovým súdom v Čadci (predsedom senátu) bol odsúdený vyzvaný výzvou zo 7. februára 1958, aby nastúpil trest odňatia slobody najneskoršie do 30. júna 1958.
Ľudový súd v Čadci (predseda senátu) na to na žiadosť odsúdeného uznesením z 28. júna 1958 podľa § 345 ods. 1 tr. por. odložil výkon uvedeného trestu na dobu do 29. septembra 1958.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom vyslovil, že uznesením Ľudového súdu v Čadci z 28. júna 1958 bol porušený zákon v ustanovení § 345 ods. 1 tr. por.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona odôvodnil tým, že napadnutým uznesením bol porušený zákon v ustanovení § 345 ods. 1 tr. por. lebo predseda senátu povolil odklad výkonu trestu na čas dlhší ako tri mesiace, načo nebol oprávnený.
Najvyšší súd preskúmal vec (§ 293 ods. 1 tr. por.) a zhľadal, že napadnutým uznesením bol porušený zákon.
Odsúdenie stalo sa právoplatným vyhlásením rozsudku Krajského ako odvolacieho súdu v Žiline, t. j. 17. januára 1958. Podľa § 345 ods. 1 tr. por. môže predseda senátu odsúdenému, ktorý je na slobode, z dôležitých dôvodov na jeho žiadosť odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok na čas najviac troch mesiacov od právoplatností rozsudku. Na tejto dobe, na akú môže predseda senátu podľa § 345 ods. 1 tr. por. odložiť výkon trestu, nič nemení, ak odsúdenému bola po právoplatnosti rozsudku na nastúpenie trestu odňatia slobody podľa § 341 ods. 1 tr. por. poskytnutá lehota najviac do tridsať dní (aby si odsúdený mohol obstarať svoje záležitosti). To znamená, že do doby troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku uvedenej v § 345 ods. 1 tr. por. započítava sa aj lehota, ktorá bola odsúdenému na nastúpenie trestu odňatia slobody podľa § 341 ods. 1 tr. por. poskytnutá.
V danom prípade predseda senátu mohol teda odsúdenému na nastúpenie trestu odňatia slobody poskytnúť podľa § 341 ods. 1 tr. por. lehotu iba do 17. februára 1958 a podľa § 345 ods. 1 tr. por. povoliť odklad trestu iba do 17. apríla 1958. Ďalší odklad výkonu trestu, avšak najviac na ďalšie tri mesiace, t. j. do 17. júla 1958, mohol odsúdenému podľa § 345 ods. 2 tr. por. povoliť ľudový súd v zasadaní