Input:

R 2/1953; Garance

č. 2/1953 Sb. rozh. obč.
Oprava provedená podle rozhodnutí většiny spoluvlastníků (§135 o. z.) v bytě jednoho ze spoluvlastníků ve společném domě jde na vrub všech spoluvlastníků, leč by šlo jen o obyčejné náklady spojené s užíváním věci.
Na právní poměry spoluvlastníků domu bydlících ve společném domě nelze bez dalšího použít ustanovení o smlouvě nájemní. Neplatí proto mezi takovými spoluvlastníky ani ohlašovací povinnost podle § 390 o. z., ani propadná lhůta podle § 391 téhož zákona.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 30. dubna 1952, 18 Ok 126/52.)
Dva z pěti spoluvlastníků domku domáhali se žalobou na dalších dvou spoluvlastnících zaplacení části nákladu, který vynaložili na nutné opravy společného domku a to v částce odpovídající velikosti podílů žalovaných.
Okresní soud civilní v Praze požadované částky žalobcům přiznal, když zjistil, že náklad, který žalobci na opravu vynaložili, byl nezbytně nutný a užitečný.
Krajský soud nevyhověl odvolání žalovaných.
Z odůvodnění:
O hospodaření se společnou věcí rozhoduje podle § 135 o. z. většina hlasů spoluvlastnických počítaná podle velikosti podílů. Hlasuj e-li při rovnosti hlasů pro jeden z obou názorů spoluvlastník socialistický, platí tento názor za přijatý; jinak při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny rozhoduje soud. Náklady s hospodařením se společnou věcí spojené musí nést spoluvlastníci společně, při čemž opět rozhoduje ve vzájemném poměru