Input:

R 198/1950; Garance

č. 198/1950 Sb. rozh. obč.
K výkladu § 27 zákona č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních.
Prozatímní opatření podle tohoto ustanovení lze povolit i tehdy, když manžel, který o ně žádá, přispěl svým chováním k zrušení manželského spolužití.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 23. února 1950, R IV 77/50.)
Manželka podala proti manželovi ještě před 1. lednem 1950 žalobu o placení výživného. Navrhla v ní, aby jí bylo povoleno prozatímní opatření, kterým se manželu ukládá, aby jí platil na zatímním výživném částku 700 Kčs měsíčně, a to ode dne podání žaloby až do pravomocného skončení sporu.
Okresní soud v Novém Boru usnesením z 28. prosince 1949 zamítl návrh na povolení takového prozatímního opatření, poněvadž zjistil, že se manželka chovala k manželovi hrubě a dopustila se cizoložství. Tím způsobila, že manžel opustil společnou domácnost, a – i když chování manželovo nebylo rovněž bez závad – podstatně přispěla k zrušení manželského spolužití.
Krajský soud povolil k rekursu manželky prozatímní opatření podle jejího návrhu. Pokud v něm manželka uplatňovala nároky za dobu po 1. lednu 1950, uvedl k nim
v důvodech:
Žalobkyně, která nesdílí společnou domácnost se žalovaným, podala naň ještě před 1. lednem 1950 žalobu o placení výživného podle § 91 obč. zák. Po 1. lednu 1950 opřela svůj nárok o ustanovení §§ 15,19 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném. Návrh na prozatímní opatření třeba posoudit – pokud se