Input:

R 198/1949; Garance

č. 198/1949 Sb. rozh. obč.
Bylo-li ve smlouvě o prodeji nemovitosti ustanoveno, že zbytek trhové ceny bude složen kupitelem při podpisu smlouvy ve formě vkladní knížky a že tato bude vydána prodateli po schválení smlouvy správním úřadem, bylo tím ujednáno placení kupní ceny při podpisu trhové smlouvy s výhradou, že bude vrácena kupiteli, nebude-li smlouva správním úřadem schválena. Složení vkladní knížky kupitelem u zmocněnce prodatelova není proto pouhým zajištěním závazku k zaplacení kupní ceny, nýbrž jeho splněním.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 16. února 1949, RII250/48.)
Bývalý krajský soud civilní v Brně zamítl žalobu o zaplacení zbytku kupní ceny 30.000 Kčs z těchto důvodů: V kupní smlouvě ze 27. září 1945, kterou žalobce prodal žalovanému nemovitost za 35.000 Kčs a jejíž platnost a závaznost nastala teprve po schválení okresním národním výborem, ujednaly sporné strany, že kupní cena 35.000 Kčs byla mezi nimi vyúčtována takto: 1) na srážku kupní ceny přejímá kupitel k placení a úrokování zbytek knihovního dluhu prodatele 5.000 Kčs, zajištěný na nemovitosti, 2) zbytek kupní ceny 30.000 Kčs skládá kupitel při podpisu této kupní smlouvy ve formě vkladní knížky, znějící na obnos 30.000 Kčs. Vkladní knížka bude vydána prodateli ihned po schválení kupní smlouvy okresním národním výborem, žalovaný složil při podpisu smlouvy zmíněnou vkladní knížku u zmocněnce žalobcova, advokáta. Tím se žalovaný zprostil svého závazku z kupní smlouvy a žalobce nemá vůči němu žádného právního nároku na zaplacení zbytku kupní ceny 30.000 Kčs.
Bývalý zemský soud v Brně vyhověl odvolání žalobce, zrušil napadený rozsudek a věc vrátil prvému soudu, aby po právní moci zrušovacího usnesení dále jednal a znovu rozhodl. V důvodech rozhodnutí uvedl: Podle kupní smlouvy složil žalovaný jako kupitel zbytek kupní ceny ve formě vkladní knížky u žalobcova zmocněnce s tím, že vkladní knížka bude vydána žalobci jako prodateli ihned po schválení smlouvy okresním národním výborem. Kupní smlouva byla tedy uzavřena pod odkládací podmínkou, že bude schválena správním úřadem. V době uzavření smlouvy rovnala se složená vkladní knížka