Input:

R 197/1950; Garance

č. 197/1950 Sb. rozh. obč.
Podle § 38 zákona č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních, lze se domáhat nejen snížení závazku platit výživné podle smíru uzavřeného před 1. lednem 1950, nýbrž i zproštění vyživovací povinnosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 23. února 1950, Co XXII 8/50.)
Rozloučený manžel se domáhal žalobou podanou proti své bývalé manželce, aby bylo uznáno právem, že jeho povinnost platit jí zadostiučinění za ušlou výživu podle § 1266 obč. zák. zanikla.
Okresní soud civilní v Praze zamítl žalobu rozsudkem z 29. listopadu 1949. V rozhodovacích důvodech uvedl: Žalobce tvrdí, že žalovaná je bezdětná, schopná výdělku, 39 let stará a zaměstnána jako uklízečka s platem 3.000 Kčs měsíčně. Není prý proto vzhledem k ustanovení § 1 ústavy 9. května povinen jí platit zadostiučinění podle § 1266 obč. zák. Žalovaná tvrdila, že žalobcův závazek je závazkem smluvním, který nebyl ústavou dotčen, a rozsudek býv. okr. soudu civilního pro Prahu-západ z 16. září 1947 toliko snížil tento smluvní závazek i nadále platný. Soud zjistil, že jde o manžele rozloučené. Jde tu tedy v podstatě o zadostiučinění podle § 1266 obč. zák. za ušlé výživné, které je však upraveno soudním smírem uzavřeným spornými stranami 3. června 1946. Rozsudkem byla změněna jen výše tohoto zadostiučinění. Jde tedy o smluvní závazek žalobcův, který nemohl být dotčen pozdějšími právními předpisy, zejména ne ustanovením § 1 odst. 2 ústavy 9. května. Na stejném právním stanovisku stojí i § 38 návrhu zákona o zatímních změnách v některých občanských věcech právních. Žalobce by mohl toliko žádat novou úpravu výše tohoto zadostiučinění, nikoli však úplné zproštění svého závazku.
Krajský soud zrušil k žalobcovu odvolání rozsudek prvého soudu a uložil mu, aby ve věci dále jednal a znovu rozhodl.
Z důvodů:
Prvý soud zamítl žalobu, poněvadž žalobcova povinnost vyvěrá ze smluvního závazku, který prý nebyl dotčen ústavou 9. května ani novými právními předpisy o právu rodinném. Prvý soud se dovolává ustanovení § 38 vlád. návrhu zákona o zatímních změnách v některých občanských věcech právních, který se zatím stal