Input:

194/1950 Sb., Nařízení o sazbách za advokátské a notářské výkony, platné do 31.12.1951 Archiv

č. 194/1950 Sb., Nařízení o sazbách za advokátské a notářské výkony, platné do 31.12.1951
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 20. prosince 1950
o sazbách za advokátské a notářské výkony.
Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 7 odst. 1 zákona č. 322/1948 Sb., o advokacii, podle § 32 odst. 1 zákona č. 201/1949 Sb., o notářství, a § 138 odst. 1 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních:
§ 1.
(1)  Advokátské a notářské výkony se odměňují podle úřední sazby.
(2)  Za výkony v sazbě neuvedené náleží odměna, stanovená sazbou za obdobné výkony téhož nebo podobného druhu (v tomtéž nebo podobném druhu řízení).
(3)  Se souhlasem příslušného krajského sdružení advokátů nebo příslušného krajského sboru notářského je možno v odůvodněných případech od sazby se odchýlit.
§ 2.
V odměně nejsou zahrnuty a hradí se zvláště:
1.  výdaje na soudní poplatky, poštovné a jiné hotové výdaje,
2.  náhrada cestovních výdajů, spojených s provedením vnějšího pracovního výkonu,
3.  náhrada za promeškaný čas.
§ 3.
(1)  Odměna náleží za úplné vyřízení svěřeného případu, a to bez rozdílu, jde-li o výkony před soudem, úřadem nebo orgánem veřejné správy nebo mimo