Input:

191/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb. o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z) na některé státní zaměstnance Archiv

č. 191/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb. o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z) na některé státní zaměstnance
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. září 1946,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
Čl. I.
Vládní nařízení č. 114/1926 Sb. ve znění novely platových nařízení č. 19/1944 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. Za § 41 se vsunuje pod nadpisem
„D. Úmrtné.“

nový § 41 a) tohoto znění:
„(1) Pozůstalým po pomocném zřízenci, který zemřel za služebního poměru nebo až do své smrti skutečně bral zaopatřovací plat podle ustanovení §§ 31 až 34 anebo by jej v případě neschopnosti k výdělku byl obdržel, náleží za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 4 - bez újmy jinakých zaopatřovacích nároků - úmrtné, které činí v případě úmrtí pomocného zřízence za služebního poměru čtvrtinu pensijní základny (§ 31, odst. 3), jinak trojnásobnou částku měsíčního zaopatřovacího platu zemřelého.
(2) Úmrtné náleží vdově. Nežijí-li však manželé v manželském společenství, nepřísluší úmrtné vdově, leč že by manželé žili odděleně jen za příčinou výchovy dítek, ze zdravotních ohledů nebo z hospodářských nebo podobných důvodů, které netkvěly v jejich osobních