Input:

R 184/1950 (tr.); Garance

č. 184/1950 Sb. rozh. tr.
Odvolací súd musí na základe každého odvolania proti výroku o treste, nech je hocijako označené, preskúmať celý výrok o treste.
Kedže pri odsúdení pre trestný čin proti zákonu na ochranu ľudovodemokratickej republiky verejný obžalobca podal odvolanie len pre nízku výmeru trestu, je odvolací súd povinný preskúmať výrok o treste aj s tej stránky, či nemal byť vedľa trestu na slobode uložený aj peňažný trest podľa § 47 zák. č. 231/1948 Sb.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 16. marca 1950, Tz II 32/50.)
Okresný súd v Bardejove uznal obžalovaného vinným prečinom poburovania proti republike podľa § 3 ods. 1 a prečinom popudzovania podľa § 26 ods. 1 zák. č. 231/1948 Sb. a uložil mu síce nepodmienečný trest na slobode, nezaoberal sa však otázkou uloženia trestu na peniazoch podľa § 47 tohto zákona.
Krajský súd v Prešove zamietol odvolanie verejného obžalobou čo do nízkeho trestu a rovnako sa nezaoberal otázkou peňažného trestu.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre zachovanie zákona podanej generálnym prokurátorom a uložil obžalovanému aj peňažný trest.
Z dôvodov:
Zo samého prejavu obžalovaného je zrejmá jeho nenávisť k ľudovodemokratickému zriadeniu a výroky obžalovaného mohly byť príčinou porušenia verejného poriadku a pokoja; preto je odôvodnený záver, že obžalovaný jednal s úmyslom poškodiť republiku.
Ustanovenie § 47 zák. č. 231/1948 Sb. určuje obligatórny peňažný trest všade, kde páchateľ bol odsúdený podľa uvedeného zákona pre trestný čin spáchaný buď zo zištnosti alebo s úmyslom poškodiť republiku. Preto súd, keď odsudzuje páchateľa pre trestný čin podľa uvedeného