Input:

17/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb. Garance

č. 17/2024 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. ledna 2024,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb.
Vláda nařizuje k provedení § 19d odst. 1 a 4 a § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb. a zákona č. 365/2022 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žádost za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 se podává nejpozději do 20. února 2024.“.
2. V § 9 odst. 2 se za číslo „1“ vkládají slova „věty první“ a na konci odstavce se doplňuje věta „To neplatí, pokud podá obchodník s elektřinou nebo plynem žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku po uplynutí lhůty podle odstavce 1 věty druhé nebo novou žádost o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku podle odstavce 7, 8 nebo 9.“.
3. V § 9 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:
„(7) Sdělil-li Energetický regulační úřad