Input:

17/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči Archiv

č. 17/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
[zrušeno nepřímo č. 20/1966 Sb.]
ZÁKON
ze dne 6. března 1957,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 64/1955 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 zní:
„Jednotnou preventivní a léčebnou péči plánují, organisují, řídí a kontrolují ministerstvo zdravotnictví a výkonné orgány národních výborů (dále jen „orgány státní zdravotní správy“). Při plnění svých úkolů se tyto orgány v součinnosti s dobrovolnými organisacemi, zejména s Revolučním odborovým hnutím, opírají o nejširší účast pracujících, jimž také náleží přímá kontrola nad prováděním preventivní a léčebné péče.“
2. § 5 zní:
„(1) Jednotná preventivní a léčebná péče zahrnuje zejména preventivní péči, ošetřování v nemoci a při úrazu, pomoc v mateřství, péči o chrup, pomoc při zmrzačení, zohyždění a tělesných vadách, pomoc při neplodnosti a rehabilitaci. Součástí preventivní a léčebné péče je i poskytování léků a léčebných a orthopedických pomůcek. V rámci preventivní a léčebné péče se též rozhoduje o pracovní schopnosti, pokud toto rozhodování nepřísluší jiným orgánům.
(2) Stát poskytuje preventivní a léčebnou péči
a) bezplatně
1. zaměstnancům, osobám jim postaveným na roveň a jejich rodinným příslušníkům,
2. členům výrobních družstev a jejich rodinným příslušníkům,
3. důchodcům a jejich rodinným příslušníkům,
4. všem dětem ve věku do 1 roku v plném rozsahu a ostatním dětem ve věku do 15 roků v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,
5. všem ženám, pokud jde o péči poskytovanou v souvislosti s porodem,
6. členům jednotných zemědělských družstev a jejich rodinným příslušníkům, pokud tato družstva uzavřela smlouvu o nemocenském pojištění, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou,
7. členům jednotných zemědělských družstev a jejich rodinným příslušníkům, pokud tato družstva neuzavřela smlouvu o nemocenském pojištění, a jednotlivě hospodařícím rolníkům, spolupracujícím členům jejich rodin a rodinným příslušníkům, jakož i pracovníkům, kteří vykonávají jen příležitostné zaměstnání, při pracovním úrazu (nemoci z povolání),
8. všem občanům, pokud jde o preventivní péči, o léčení aktivní tuberkulosy a pohlavních nemocí a o určité služby při ostatních přenosných nemocech;
b) za úhradu v ostatních případech; jestliže osoby povinné k úhradě nemohou ji nést bez ohrožení vlastní výživy nebo výživy osob, vůči nimž mají vyživovací