Input:

R 17/1951 (tr.); Garance

č. 17/1951 Sb. rozh. tr.
Aj keď sa trestnosť činu so zreteľom na ustanovenie § 12 ods. 1 tr. zák. posudzuje ešte podľa práva platného v čase jeho spáchania, treba ako trest na slobode – pokiaľ ide o jeho druh – ukladať trest odňatia slobody.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 6. októbra 1950.)
Štátny súd v Bratislave odsúdil mladistvého pred 1. júlom 1950 pre čin namieraný proti republike, kvalifikovaný podľa práva vtedy platného ako previnenie, a uložil mu so zreteľom na ustanovenie § 8 ods. 3 a § 25 ods. 3 vety druhej zák. č. 48/1931 Sb. trest na slobode v druhu trestnice.
Najvyšší súd vyhovel odvolaniu štátneho prokurátora, pokiaľ ním odporoval výroku o výške trestu, zrušil rozsudok vo výroku o trestu a uložil obvinenému vyšší trest označený ako odňatie slobody.
Z dôvodov:
Trest na slobode bol vymeraný v druhu trestu odňatia slobody, hoci trestnosť skutku bola so zreteľom na ustanovenie § 12 ods. 1 tr. zák. posudzovaná