Input:

R 169/1949 (tr.); Garance

č. 169/1949 Sb. rozh. tr.
Kvalifikácia podľa § 1, ods. 1, písm. f) zák. č. 15/1947 Sb. prichádza do úvahy len, ak tu nie je skutková podstata niektorého z činov uvedených v predchádzajúcich bodoch a)–e).
Ku skutkovej podstate prečinu podľa § 4, ods. 1 zák. č. 15/1947 Sb. netreba, aby bolo ohrozené zásobovanie samo, lebo zákon chráni samu plynulosť, t. j. nerušený a hľadký priebeh zásobovania.
(Rozhodnutie Nejvyššieho súdu z 22. apríla 1949, Zm 223/48.)
Bývalý Hlavný súd v Košiciach zmenil rozsudok prvého súdu a uznal obžalovaného vinným priestupkom podľa § 1, ods. 1, písm. f) zák. č. 15/1947 Sb.
Najvyšší súd zrušil tento rozsudok vo výroku o kvalifikácii a uznal obžalovaného vinným prečinom čierneho obchodu podľa § 4, ods. 1, § 1, ods. 1, písm. b) zák. č. 15/1947 Sb.
Z dôvodov:
Hlavný súd zmenil rozsudok Krajského súdu, ktorým bol obžalovaný odsúdený pre prečin čierneho obchodu, a uznal obžalovaného vinným iba priestupkom podľa § 1, ods. 1, písm. f) zák. č. 15/1947 Sb., ktorý spáchal tak, že od nezisteného dňa vo februári 1948 až do svojho zatknutia dňa 11. marca 1948 v Košiciach bez povolenia dobytkářského družstva vykupoval a odpredával osobám bez přídělového oprávnenia rôzne mäsové výrobky, najmenej 108 kg telacieho mäsa, 261 kg hovädzieho mäsa, čím sa dopustil nekalého konania spôsobilého vyvolať nedostatok predmetov potreby na trhu. Hlavný súd bol tej mienky, že obžalovaný prechovával iba menšie množstvo mäsa bez povolenia a preto si vraj nemohol byť vedomý, že by tým mohlo byť ohrozené plynulé zásobovanie obyvateľstva mäsom.
Právny názor bývalého Hlavného súdu je mylný.
Zákon zo dňa 13. februára 1947, č. 15 Sb., o stíhaní čierneho obchodu a podobných pletích ustanovuje okrem iných prípadov v § 1, ods. 1, písm. b), že pre čierny obchod a podobné pletichy sa tresce, kto v čase mimoriadnych hospodárskych pomerov vyvolaných vojnou predmety potreby nad obvyklú mieru akýmkoľvek spôsobom odoberie normálnej, najmä riadnej výrobe, obehu alebo spotrebe, aby seba alebo iným osobám zadovážil neprimeraný prospech, ďalej spácha tento čin podľa písm. f) uved. paragrafu, kto sa dopustí akéhokoľvek iného nekalého konania spôsobilého vyvolať nedostatok alebo zdraženie predmetov potreby na trhu.
Obžalovaný tým, že vykúpil zjavne za účelom ďalšieho predaja, aby sebe opatril neprimeraný hospodársky prospech, obídením dobytkářského družstva 6 teliat s výťažnosťou 108 kg mäsa a okrem toho 261 kg hovädzieho mäsa, odňal tieto predmety potreby nad obvyklú mieru normálnej, najmä riadnej výrobe, obehu a spotrebe. Tým dopustil sa konania podľa § 1, ods. 1, písm. b) zák. č. 15/1947 Sb.
Kvalifikačným znakom prečinu podľa § 4, ods. 1 zák. č. 15/1947 Sb. v pomere k správnemu priestupku podľa § 1 uved. zák. je možnosť ohrozenia plynulého zásobovania obyvateľstva niektorého kraja, miesta alebo časti tohto obyvateľstva predmetmi potreby. Pritom netreba, aby bolo ohrozené zásobovanie samo,