Input:

R 160/1953; Garance

č. 160/1953 Sb. rozh. obč.
Ide o roľnícky podnik podľa dielu I. zákona č. 139/1947 Sb., hoci vlastník (poručiteľ) pre starobu na ňom osobne nehospodária, ale hospodárili na ňom ako na hospodárskej jednotke jeho synovia.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 18. júna 1953, Co 562/53.)
Štátne notárstvo v Humennom potvrdilo, že dedičstvo (roľnícky podnik) nadobudli ako dedičia zo zákona štyri synovia poručiteľa. Za prejímateľa celého dedičstva určilo jedného syna, ktorému uložilo povinnosť vyplatiť každému ustupujúcemu dedičovi 1/4 hodnoty dedičstva. Jeden z týchto dedičov v sťažnosti proti usneseniu štátneho notárstva uplatňoval, že poručiteľ už osobne na pozemkoch nehospodáril, ale hospodárili na nich jeho synovia a že preto malo byť dedičstvo podelené reálne podľa parciel medzi dedičmi.
Krajský súd sťažnosti nevyhovel.
Z odôvodnenia:
Sťažovateľ v sťažnosti namieta, že v súdenej veci nejde o roľnícky podnik v smysle zákona č. 139/1947 Sb., lebo poručiteľ už osobne na