Input:

R 160/1951; Garance

č. 160/1951 Sb. rozh. obč.
Aj výchovné na dieťa staršie ako 16ročné je dávkou obligatórnou, ktorá môže byť vymáhaná v súdnom konaní, ak sú splnené podmienky § 67 ods. 7 zák. o národnom poistení.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 29. júna 1951, Cpo IX 359/51.)
Krajský súd v Žiline priznal navrhovateľovi zvýšenie jeho sociálneho dôchodku o výchovné na syna staršieho ako 16ročného, ktorý študuje na strednej škole.
Ústredná národná poisťovňa v odvolaní proti rozsudku krajského súdu uviedla, že na výchovné pre dieťa staršie ako 16ročné niet právneho nároku, ktorý môže byť vymáhaný v súdnom konaní, ale že ide len o dávku fakultatívnu a dobrovoľnú. Navrhla preto, aby rozsudok prvého súdu bol zmenený tak, že sa návrh na priznanie výchovného zamieta.
Najvyšší súd odvolaniu nevyhovel.
Z dôvodov:
Podľa § 68 zák. č. 99/1948 Sb. dôchodky uvedené v § 60 cit. zák., teda i sociálny dôchodok, zvyšujú sa o výchovné na každdé dieťa, o ktoré sa dôchodca stará. Tento nárok prislúcha dôchodcovi do dovŕšenia 16. roku dieťaťa. Po dokončení 16. roku veku dieťaťa možno výchovné vyplácať pri rovnakých podmienkach ako dôchodok sirotský, t. j. môže byť vyplácaný najďalej do 25. roku veku dieťaťa, ak si nemôže dieťa pre nemoc alebo telesnú či duševnú vadu vlastnou prácou zaobstarať výživu alebo ak sa dieťa pripravuje sústavne na budúce povolanie štúdiom alebo iným školením (výcvikom – §§