Input:

R 157/1950 (tr.); Garance

č. 157/1950 Sb. rozh. tr.
Skutková podstata zločinu velezrady podle § 1 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, je naplněna již pouhým spolčením k cílům uvedeným v § 1 odst. 1 tohoto zákona a je nerozhodné, zda další činnost pachatelova, kterou za účelem uskutečnění svých velezrádných snah podnikl, měla vůbec naději na úspěch.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 16. března 1950.)
Státní soud v Praze uznal obžalovaného vinným zločinem velezrady podle § 1 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. spáchaným tím, že se spolčil se spolupachatelem k pokusu o illegální odchod za hranice, aby se tam zúčastnil činnosti emigrace usilující o zničení nebo rozvrácení lidově demokratického zřízení republiky a její společenské a hospodářské soustavy.
Nejvyšší soud zamítl odvolání obžalovaného z výroku o vině.
Z důvodů:
Výrok o vině napadá odvolání námitkou, že se obžalovaný stal obětí podvodných jednání jiných osob, že se však jejich pomocí nemohl dostat za hranice, takže šlo o pokus absolutně nezpůsobilý. Odvolatel však přehlíží, že jeho vina byla nalézacím soudem shledána v tom, že se spolčil se svým spolupachatelem, s nímž se dohodl na společném odchodu za hranice, aby se tam oba připojili ke zrádné protistátní emigraci.
K naplnění skutkové podstaty zločinu velezrady podle § 1 odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. stačí pak již pouhé spolčení k cílům uvedeným v § 1 odst. 1 uvedeného zákona, tedy již přípravné jednání směřující k onomu pokusu, při čemž je bez významu, zda skutečně mohl nastat výsledek spolčením sledovaný, neboť tento protiprávní výsledek se nevyžaduje ani u samotného pokusu podle § 1 odst. 1 uved. zák. Pro posouzení věci je proto bezpodstatné, co odvolatel vedle skutečného spolčení k velezradě se spoluobžalovaným ještě dále podnikal a zda toto jeho další snažení mohlo mít úspěch. Skutková podstata souzeného zločinu byla nepochyně naplněna již tím, že se odvolatel dohodl se spoluobžalovaným, že odejdou za hranice, aby tam vyvíjeli součinnost se zrádnou emigrací usilující o zničení nebo rozvrácení lidově demokratického zřízení