Input:

R 152/1951; Garance

č. 152/1951 Sb. rozh. obč.
Vytýká-li dlužník vady, které se týkají jen postupu při povolení exekuce, nejde o námitky proti exekuci ve smyslu § 441 o. s. ř. nýbrž o stížnost, o níž přísluší rozhodovat krajskému soudu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech ze dne 6. září 1951, 7 Ok 293/51.)
Dlužník podal proti usnesení o povolení exekuce stížnost, v níž vytýkal, že usnesení okresního soudu, podle něhož byla exekuce povolena, nebylo v právní moci, ježto byl proti němu podán opravný prostředek, který měl úspěch.
Okresní soud v Podbořanech posuzoval dlužníkovu stížnost jako námitky proti exekuci ve smyslu § 441 o. s. ř., rozhodl proto o stížnosti sám a exekuci zrušil.
Krajský soud z podnětu stížnosti vymáhajícího věřitele usnesení prvého soudu zrušil a uložil mu, aby dlužníkovu stížnost proti povolení exekuce předložil k vyřízení krajskému soudu jako opravné stolici.
Z odůvodnění:
První soud považoval neprávem dlužníkovu stížnost za námitky proti exekuci podle § 441 o. s. ř., o nichž rozhoduje exekuční soud. Dlužník ve své stížnosti jasně vytýká prvému soudu nezákonný postup při povolení exekuce spočívající v tom, že exekuce byla povolena, ač tu nebylo vykonatelného exekučního titulu (§ 428 o. s. ř.). Nezákonný postup při povolení exekuce může však být účastníkem exekučního řízení vytýkán jedině ve stížnosti, o níž rozhoduje krajský soud jako opravná stolice. Tuto stížnost nelze zaměňovat s námitkami proti