Input:

R 150/1953; Garance

č. 150/1953 Sb. rozh. obč.
Uložil-li soud na návrh těhotné ženy pravděpodobnému otci, za něhož navrhovatelka není provdána, aby k zajištění úhrady nákladů uvedených v §§ 76 a 77 zákona o právu rodinném poskytl předem potřebnou částku a složil ji do soudní úschovy, má taková úschova povahu prozatímního opatření ve smyslu § 77 zákona o právu rodinném a nelze ji proto posuzovat jen podle předpisů hlavy osmé části druhé občanského soudního řádu.
V takovém případě nemá místa odkazovat žadatelku na podání žaloby podle § 366 o. s. ř., nýbrž soud po narození dítěte přikáže potřebné částky přímo matce, po př. podle její potřeby složenou částku uvolní.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 3. března 1953, 15 Co 89/53.)
Na návrh neprovdané těhotné ženy uložil soud pravděpodobnému otci, aby k zajištění nároků plynoucích matce a dítěti z ustanovení §§ 76 a 77 zák. o právu rodinném složil do soudního deposita 4000 Kčs. Po narození dítěte navrhla matka, aby jí uložená částka byla vydána.
Lidový soud civilní v Praze návrh zamítl a poukázal matku, aby ve stanovené lhůtě podala žalobu. Rozhodnutí odůvodnil tím, že složitel odporuje vydání, takže není souhlasného projevu účastníků (§ 366 o. s. ř.).
Krajský soud ke stížnosti žadatelky usnesení lidového soudu zrušil a vrátil mu