Input:

15/2024 Sb., Vyhláška k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci Garance

č. 15/2024 Sb., Vyhláška k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci
VYHLÁŠKA
ze dne 19. ledna 2024
k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 64 odst. 2, § 65 odst. 6 a § 112 odst. 3 zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) způsob určení odměny a náhrady účelně vynaložených nákladů restrukturalizačního správce,
b) minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění restrukturalizačního správce,
c) rozsah zveřejňování údajů v restrukturalizačním rejstříku.
§ 2
Paušální měsíční odměna
(1) Restrukturalizačnímu správci náleží odměna za každý započatý měsíc výkonu funkce, v němž plní alespoň jeden úkol spočívající v
a) kontrole činnosti podnikatele v rozsahu vymezeném rozhodnutím restrukturalizačního soudu,
b) provádění šetření a podávání zpráv o výsledcích takových šetření pro účely rozhodnutí restrukturalizačního soudu o záležitosti týkající se preventivní restrukturalizace nebo
c) poskytování další součinnosti restrukturalizačnímu soudu při jeho rozhodovací činnosti, a to včetně předložení doporučení o prodloužení všeobecného moratoria.
(2) Odměna podle odstavce 1 je stanovena z dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu podnikatele za poslední účetní období předcházející zahájení preventivní restrukturalizace. Pro stanovení výše odměny se použije tabulka odměny insolvenčního správce při reorganizaci stanovená pro intervaly výší dosaženého dvanáctinásobku průměrného měsíčního obratu podle vyhlášky upravující odměnu insolvenčního správce obdobně.
§ 3
Odměna za dílčí úkony
(1) Restrukturalizačnímu správci dále náleží odměna za
a) obstarání znaleckého posudku, vyvstane-li v průběhu restrukturalizačního řízení důvod pro ocenění obchodního závodu podnikatele, jeho části nebo jiné části jmění podnikatele, a to ve výši jedné čtvrtiny jedné měsíční odměny podle § 2,
b) osvědčení průběhu hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu, a to ve výši odměny za sepsání notářského zápisu o osvědčení právně významné skutečnosti určené vyhláškou upravující odměny a náhrady notářů pro případy, kdy nelze určit tarifní hodnotu prováděného úkonu nebo ji lze určit jen s nepoměrnými náklady,
c) provedení předběžného přezkumu jedné pohledávky, a to ve výši odměny stanovené za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele vyhláškou upravující odměnu insolvenčního správce.
(2) Celková odměna z počtu provedených předběžných přezkumů pohledávek činí nejvýše tolik, kolik může nejvýše činit odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů určená podle