Input:

R 15/1949 (tr.); Garance

č. 15/1949 Sb. rozh. tr.
Na naplnenie skutkovej podstaty § 28 zákona č. 231/1948 Sb. netreba, aby obžalovaný priamo zamýšľal vykonať vplyv na veci politického života vo smere nepriaznivom ľudovodemokratickému poriadku republiky, ale stačí, keď si bol vedomý, že jeho prejav je na to spôsobilý.
§ 28 zákona č. 231/1948 Sb. ako ustanovenie podporné prichádza do úvahy iba vtedy, ak nie sú dané náležitosti poburovania podľa § 3 cit. zákona.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 29. marca 1949, To 52/49.)
Okresný súd v Bánovciach nad Bebravou uznal obžalovaného vinným prečinom zneužitia úradu duchovného podľa § 28 zákona č. 231/1948 Sb. Podľa jeho zistenia obžalovaný v kostole s kazatelnice vyhlásil pred väčším počtom variacich toto: „Milí farníci, teraz sa jedná o cirkevné majetky, chceli by si ich jednotlivci rozdeliť; títo ľudia nechodia do kostola, ale keď prídu, tak len zo zvedavosti. Teraz budú rozhodovať roľnícke komisie o cirkevnom majetku. Milí farníci, obráťte sa na túto roľnícku komisiu, aby cirkevné majetky ostaly len cirkvi. Farský, poťažne cirkevný majetok bude na vydržovanie kostola, fary, fundácií a pre organistu a keby sa majetková podstata zabrala, budú zaťažení farníci, na ktorých prejde povinnosť vydržovať fary a kostoly. Kto dáva plat, tomu sa musí slúžiť, my slúžime Pánu Bohu, cirkvi a veriacim a tí nás budú vydržiavať.“
Krajský súd odvolanie obžalovaného čo do viny a odvolanie verejného obžalobou čo do kvalifikácie trestného činu zamietol.
Z dôvodov:
Obžalovaný nesporne sa snažil svojím prejavom zabrániť, aby cirkevný majetok bol pre jednotlivých roľníkov rozparcelovaný, v snahe zabezpečiť tak potrebný príjem z tohto majetku pre seba a iné cirkevné