Input:

R 148/1949; Garance

č. 148/1949 Sb. rozh. obč.
V reštitučnom konaní podľa zák. č. 128/1946 Sb. nie je povinnosťou navrhovateľa, aby miesto vrátenia veci žiadal peňažitú náhradu podľa § 6 uved. zákona. Súd nie je preto oprávnený mu to uložiť. Je vecou odporcu, či taký návrh učiní.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 30. júna 1949, R II 201/49.)
V žiadosti o vrátenie poľnohospodárskych nehnuteľností podľa zák. č. 128/1946 Sb. uviedli navrhovatelia, že režim t. zv. Slovenského štátu považoval ich za židov a preto ich nehnuteľnosti podľa nar. č. 198/1941 Sl. z. a vyhlášky č. 231/1942 Úr. nov. skonfiškoval v prospech t. zv. Slovenského štátu; tieto nehnuteľnosti potom t. zv. Slovenský štát, zastúpený Štátnym pozemkovým úradom, rozparceloval a pridelil rôznym uchádzačom, okrem iných i odporcom.
Okresný súd v Šali žiadosť zamietnul, keďže žiadatelia na jeho vyzvanie nepredniesli nový návrh podľa zák. č. 79/1948 Sb. a to návrh na poskytnutie peňažitej náhrady miesto vrátenia nehnuteľností.
Krajský súd napadnuté usnesenie zrušil a prvostupňový súd upravil, aby podľa toho, čo v dôvodoch uvedené, ďalej konal