Input:

R 142/1949; Garance

č. 142/1949 Sb. rozh. obč.
Zavinili-li zranění nedospělcovo jednak třetí osoba, jednak jeho rodiče tím, že opominuli potřebný dohled nad ním, nelze v zavinění rodičů spatřovati spoluzavinění nedospělce samého ve smyslu § 1304 obč. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 3. června 1949, Co IV 68/49.)
Pětiletý žalobce byl střelen dvanáctiletým synem žalovaných prakem do oka a bylo mu způsobeno těžké zranění. Žalobce se domáhá náhrady škody (bolestného, náhrady za zohyzdění a jiných nároků) proti žalovaným rodičům pachatele a tvrdí, že zavinili škodu tím, že zanedbali dohled nad svým synem.
Okresní soud ve Vodňanech uznal toliko nárok na bolestné po právu a to jen jednou polovinou a v důvodech svého rozhodnutí mimo jiné uvedl: Postihuje-li při poškození zavinění zároveň poškozeného, nese poškozený poměrně škodu se škůdcem; nedá-li se poměr určití, nese ji stejným dílem (§ 1304 obč. zák.). V souzené věci spočívá vina i na žalobci a soud ji spatřuje v tom, že žalobce nebyl náležitě opatrován jedním ze svých rodičů. V této skutečnosti spatřuje soud spoluzavinění stejné, jako je vina žalovaných na zranění žalobcově. Rodiče žalobcovi i žalovaní zanedbali náležitý dozor nad svými dětmi. Proto dospěl soud k přesvědčení, že žalobní nárok je co do důvodů po právu toliko jednou polovinou.
Proti tomuto rozsudku se odvolal jeden ze žalovaných a v odvolání tvrdil mimo jiné, že podíl spoluzavinění žalobcova na jeho poškození je větší než podíl žalovaných.
Krajský soud