Input:

R 141/1949; Garance

č. 141/1949 Sb. rozh. obč.
Pro nedoplatek důchodové daně dosavadního vlastníka znárodněného stavebního podniku nelze povolit exekuci na nemovitosti náležející k majetkové podstatě znárodněného podniku (§ 5 zák. č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví).
(Rozhodnutí krajského soudu v Uh. Hradišti z 31. května 1949, R I 115/49.)
Okresní soud v Kroměříži povolil exekuci nuceným zřízením práva zástavního na nemovitosti náležející znárodněnému staveb nímu podniku pro vykonatelnou pohledávku čs. státu (finanční správy) za důchodovou daň dosavadního vlastníka znárodněného podniku.
Krajský soud zamítl exekuční návrh k rekursu národního podniku, do něhož byla majetková podstata znárodněného podniku začleněna.
Důvody:
Podle § 5 zák. č. 121/1948 Sb. vstupuje národní podnik, do kterého se začleňuje majetková podstata