Input:

R 14/1950 (tr.); Garance

č. 14/1950 Sb. rozh. tr.
Skutková podstata přečinu podle § 26 písm. b) dekr. č. 5/1945 Sb. je naplněna již tím, že národní správce úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poruší některou z povinností uložených mu tímto dekretem. S hlediska této skutkové podstaty je nerozhodné, jaký vliv na hodnotu konfiskátu měly investice, jež národní správce s porušením těchto povinností provedl.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 24. října 1949, To IV 233/49.)
Obžalovaný byl řádně ustanoven národním správcem domu. Od června 1945 do března 1948 vybíral od nájemníků nájemné, které však neodvedl, sám pak nájemné neplatil, ačkoliv při jmenování národním správcem bylo mu uloženo platit nájemné ve výši 240 Kčs měsíčně. Po celou dobu neprovedl vyúčtování, neukládal vybrané nájemné na vkladní knížku, jak mu bylo nařízeno, a teprve na zvláštní vyzvání místním národním výborem, aby provedl vyúčtování nájemného, složil v záložně částku 4.500 Kčs. Jako národní správce provedl bez svolení místního národního výboru stavbu verandy, plotu, dvou kůlen, koupelky, špižírny a jiné adaptace a opravy.. K tomu použil mimo jiné též vybraného nájemného a sám také při těchto pracích pracoval. Místní národní výbor pak většinu těchto adaptací nepokládal za nutné a dodatečně předložené účty neuznal. Po odečtení složené částky 4.500 Kčs a uznaných účtů za nutné opravy dluží obžalovaný Fondu národní obnovy na neodvedeném nájemném ještě 11.851.30 Kčs. Hodnota provedených adaptací činí asi 20.000 Kčs.
Okresní soud v Hranicích uznal obžalovaného vinným přečinem podle § 26 písm. b) dekr. č. 5/1945 Sb., protože vylíčeným jednáním úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil povinnosti uložené mu dekretem č. 5/1945 Sb. V důvodech uvedl, že obžalovaný porušil tyto povinnosti, o nichž byl poučen při ustanovení národním správcem, zejména tím, že vybrané nájemné neodváděl, resp. neukládal, sám proti nařízení žádné nájemné neplatil a bez svolení MNV příslušného podle § 7 uvedeného dekretu prováděl nákladné adaptace a použil vybraného nájemného k úhradě jejich nákladů. Jelikož tak učinil úmyslně, po příp. z hrubé nedbalosti, je naplněna skutková podstata přečinu podle § 26 písm. b) dekr. č. 5/1945 Sb. a v tomto směru je nerozhodné, jaký vliv na