Input:

R 139/1951; Garance

č. 139/1951 Sb. rozh. obč.
Při posuzování invalidity ve smyslu § 64 odst. 1 zákona o národním pojištění jakožto podmínky nároku na důchod manželky je přihlédnout také k tomu, že výkon domácích prací nemusí vždy spočívat jen na manželce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 31. května 1951, 13 Ok 19/51.)
Okresní soud v Ostravě zamítl návrh na přiznání důchodu manželce důchodce, mladší 65 let, maje ze znaleckého dobrozdání za prokázáno, že navrhovatelka může při svém zdravotním stavu vykonávat všechny běžné práce spojené s vedením domácnosti s výjimkou prací těžkých, vyskytujících se v domácnosti jen občas.
Krajský soud odvolání navrhovatelky nevyhověl.
Z odůvodnění:
Předpokladem nároku na důchod manželky podle § 64 odst. 1 zák. o nár. poj. je kromě jiných podmínek v tomto zákonném ustanovení uvedených, že manželka pro svůj nepříznivý zdravotní stav, nastalý za manželského spolužití, nevykonává a ani trvale nemůže vykonávat obvyklé práce spojené s vedením domácnosti.
Pojem obvyklých prací spojených s vedením domácnosti je pojmem souhrnným, který není spojen s určitým přesným výpočtem prací, nýbrž povšechně označuje