Input:

139/1949 Sb., Vládní nařízení o organisaci lidové správy v okresech, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 139/1949 Sb., Vládní nařízení o organisaci lidové správy v okresech, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 23/1954 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. června 1949
o organisaci lidové správy v okresech.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 43, odst. 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
Počet členů.
(1) Okresní národní výbor má v okresech do 35 000 obyvatel 24 členů, v okresech nad 35 000 obyvatel 30 členů.
(2) Počet obyvatel se zjišťuje podle posledního všeobecného sčítání lidu provedeného za účinnosti tohoto nařízení; než bude toto sčítání provedeno, zjišťuje se počet obyvatel podle jiného úředního zjištění. V pochybnostech rozhoduje ministerstvo vnitra.
§ 2.
Rozpouštění.
(1) Ministr vnitra nebo krajský národní výbor jím zmocněný může okresní národní výbor rozpustiti. Může tak učiniti zejména, neplní-li okresní národní výbor své úkoly nebo ohrožuje-li jeho činnost řádný výkon veřejné správy. Není-li nebezpečí z prodlení, vyslechne ministr vnitra před rozpuštěním příslušný krajský národní výbor.
(2) Na přechodnou dobu, než se ujmou funkce orgány nově zvolené, učiní ministr vnitra nebo jím zmocněný krajský národní výbor potřebná opatření k zatímnímu vedení správy.
§ 3.
Plenární zasedání.
(1) Okresní národní výbor určuje na svých plenárních zasedáních směr činnosti a politiku okresního národního výboru. V mezích usnesení plenárního zasedání vykonávají lidovou správu výkonné složky, jimiž jsou rada, předseda a jeho náměstek (náměstkové), referenti a komise.
(2) Okresnímu národnímu výboru je vyhrazeno v plenárním zasedání
a) schvalovati v rámci jednotného hospodářského plánu a krajského plánu dlouhodobý program výstavby okresu a plán úkolů, jichž plánování přísluší okresnímu národnímu výboru,
b) usnášeti se na rozpočtu a projednávati účetní závěrku svého hospodaření,
c) vydávati na základě zákonných ustanovení obecně právní předpisy o ukládání dávek, poplatků, příspěvků a podobných plnění,
d) voliti ze svých členů předsedu, jeho náměstka (náměstky) a referenty, odvolávati je a zřizovati a zrušovati komise,
e) zřizovati a zrušovati komunální podniky a jejich představenstva a jmenovati a odvolávati členy těchto představenstev,
f) rozhodovati o věcech vyhrazených zvláštními předpisy rozhodnutí plenárního zasedání.
(3) Plenárnímu zasedání musejí býti předloženy k projednání
a) zásadní věci politické povahy,
b) věci mimořádné hospodářské důležitosti.
(4) Plenární zasedání kontroluje činnost svých výkonných složek, zejména jak provádějí dlouhodobý program výstavby okresu a plány úkolů. Výkonné složky jsou proto povinny podávati plenárnímu zasedání zprávy o své činnosti. Plenární zasedání dává jim pro ni v rámci směrnic a pokynů vyšších orgánů všeobecné směrnice a zvláštní pokyny a podněty.
(5) Okresní národní výbor může v plenárním zasedání rozhodnouti o kterékoli záležitosti, která náleží do jeho oboru působnosti.
§ 4.
Rada.
(1) Členy rady jsou předseda, jeho náměstek (náměstkové) a referenti. Rada má v okresech do 35 000 obyvatel 8 členů, v okresech nad 35 000 obyvatel 11 členů.
(2) Rada řídí veškerou činnost okresního národního výboru. Přísluší jí správa