Input:

R 138/1950; Garance

č. 138/1950 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě.
Proti výpovědi z hospodaření na vykoupené půdě, kterou dalo ministerstvo zemědělství nebo orgán jím pověřený a doručilo přímo nebo veřejnou vyhláškou podle § 12 uvedeného zákona, je nepřípustné podat námitky u soudu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 29. září 1949, R XXII 185/49.)
Ministerstvo zemědělství dalo vypovídanému výpověď z hospodaření na vykoupené půdě vyhláškou krajského národního výboru vyvěšenou na úřední desce místního národního výboru, podle níž má být s vypovídaným jako drobným pachtýřem farních pozemků ukončen pachtovní poměr. Proti této výpovědi podal vypovídaný u soudu námitky, v nichž uvedl, že je dlouholetým drobným pachtýřem vykoupených pozemků a má prý tudíž nárok na výpověď nejméně šestiměsíční; kromě toho má prý nárok na to, aby mu vykoupená půda byla ponechána a přidělena do vlastnictví.
Okresní soud civilní v Praze námitky