Input:

R 136/1952; Garance

č. 136/1952 Sb. rozh. obč.
Oprávnění odepřít věřiteli splnění podle § 292 o. z. z důvodů nastalých po vzniku exekučního titulu, může rukojmí uplatnit v námitkách proti exekuci podle § 441 o. s. ř.
Směnečnému rukojmí mu oprávnění odepřít plnění podle § 292 o. z. nepřísluší.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 26. března 1952, 18 Ok 81/52.)
Směnečný rukojmí, proti němuž vedl majitel směnky podle směnečného platebního rozkazu exekuci, vznesl proti exekuci námitky podle § 441 o. s. ř. V námitkách uplatňoval právo na odepření splnění závazku podle § 292 o. z., protože majitel směnky zavinil, že nemůže dosáhnout uspokojení od směnečníka, neboť opomenul vymáhat na něm směnečnou pohledávku v době, kdy měl ještě majetek.
Okresní soud civilní v Praze námitky směnečného rukojmího proti exekuci zamítl. V odůvodnění rozsudku vyslovil názor, že námitka podle § 292 o. z. může být uplatněna jen v řízení o splnění rukojemství, nikoliv až v exekučním řízení, které je vedeno podle vykonatelného exekučního titulu.
Krajský soud nevyhověl odvolání rukojmího.
Z odůvodnění:
Nelze souhlasit s názorem prvního soudu, že oprávnění k odepření splnění pro zavinění věřitele podle § 292 o. z. lze uplatnit jen v řízení o splnění rukojemství a nikoli v námitkách proti exekuci. Zásadně je možno uplatnit odepření splnění rukojmím podle § 292 o. z. i v námitkách proti exekuci podle § 441 o. s. ř. za předpokladů v tomto zákonném ustanovení uvedených. Vždyť obsahem nároku rukojmího podle § 292