Input:

R 136/1949; Garance

č. 136/1949 Sb. rozh. obč.
Československý štát, železničná správa (teraz Československé dráhy, národný podnik – podľa § 7 zák. č. 311/1948 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 122/1949 Sb.) je oprávnený dať výpoveď z bytu vo svojom dome z dôležitého dôvodu, uvedeného v § 1, ods. 2, písm. k) nar. č. 54/1946 Sb. SNR, ak potrebuje byt v sídle podniku na účely prevádzky pre ubytovanie svojho zamestnanca.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 25. mája 1949, R III 141/49.)
Okresný súd v Bratislave zamietol žiadosť Československého štátu, železničnej správy, o svolenie k výpovedi z bytu v dome, ktorý bol navrhujúcej strane pridelený do vlastníctva. Navrhujúca strana odôvodňovala žiadosť o svolenie k výpovedi tým, že byt potrebuje pre svojho zamestnanca a že opatrila odporcovi dostatočný náhradný byt, totiž doterajší byt svojho zamestnanca. Súd mal za to, že okolnosti, o ktoré sa opieral návrh, nespadajú pod žiadny z dôvodov, uvedených v § 1, ods. 2, písm. b) až s) nar. č. 54/1946 Sb. SNR o ochrane nájomníkov, a nezistil v týchto okolnostiach dôležitý dôvod pre výpoveď podľa § 1, ods. 1, cit. nar., lebo železničný zamestnanec má v Bratislave vyhovujúci byt,