Input:

135/1946 Sb., Zákon o daňové a důchodové (poplatkové) amnestii Garance

č. 135/1946 Sb., Zákon o daňové a důchodové (poplatkové) amnestii
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15. května 1946
o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii.
Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Správných údajů v přiznání (přihlášce) k dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku podle zákona ze dne 15. května 1946, č. 134/1946 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku na jejichž podkladě došlo k vyměření těchto dávek, nesmí býti použito v oboru přímých daní na berní rok 1945 a léta předchozí a daně z obratu (daně přepychové) za vyměřovací (daňové) období 1945 a předchozí k vyměření, dodatečnému vyměření ani k zavedení trestního řízení. Totéž platí pro odvod zisku za hospodářské roky 1941 (1940/1941) podle vládního nařízení ze dne 18. září 1942, č. 327 Sb., o zachycení mimořádného zvýšení zisku za války (nařízení o odvodu zisku) a 1942 (1941/1942) podle vládního nařízení ze dne 20. května 1944, č. 114 Sb., o zachycení mimořádného zvýšení zisku za války (druhé nařízení o odvodu zisku).
(2) Amnestie podle odstavce 1 neopravňuje poplatníky daní přímých (odvodu zisku) k opravě účetních závěrek sestavených k 1. lednu 1939, po případě k jinému rozhodnému dni počátečnímu (§ 2, odst. 2 zák. č. 134/1946 Sb.).
(3) Daň z obohacení a s ní souvisící poplatek nemovitostní z převodu mezi živými a na případ smrti, které byly uskutečněny před 1. lednem 1939, nebudou vyměřeny ani doměřeny, je-li nabyvatel povinen dávkou z majetkového přírůstku podle zákona č. 134/1946 Sb. a hodnota majetku, kterého převodem nabyl, byla pojata do jeho majetkového přírůstku.
§ 2.
Trestní řízení pro činy spáchané před rozhodným dnem konečným (§ 2 zák. č. 134/1946 Sb.) proti předpisům daňovým, poplatkovým, celním a monopolním nebude zavedeno a řízení o nich zavedené a dosud pravoplatně neskončené bude zastaveno:
1. u daní, na něž se vztahuje amnestie podle ustanovení § 1, odst. 1, bez další podmínky. Amnestie se však nevztahuje na trestné činy, pro něž bylo zahájeno trestní řízení v době od 1. ledna 1946 do vyhlášení tohoto zákona;
2. u daně z obohacení, poplatků, daní dopravních, dávky za osobní dopravu na drahách, dávky z telefonních