Input:

R 132/1950; Garance

č. 132/1950 Sb. rozh. obč.
K výkladu § 68 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném.
Rodičovská moc matky nad nezletilým dítětem nezaniká tím, že dítě osvojil její manžel.
(Rozhodnutí okresního soudu v Náchodě ze 17. února 1950, P 143/48.)
Okresní soud vyslovil, že se nezletilec osvojuje manželem své matky.
Z důvodů:
Otcovství k nezletilci, o jehož osvojení se žádá, nebylo ani uznáno ani dosud soudně zjištěno. Dne 27. září 1947 se provdala jeho matka. Její manžel dal později nezletilci své jméno (§ 165 odst. 2 obč. zák.) a nyní žádá o jeho osvojení. Ze zjištění, jež soud učinil, plyne, že manžel matky je člověk řádný a zdravý, u něhož je nezletilé dítě v dobrém zaopatření. Osvojení je nezletilci ku prospěchu (§ 64 odst. 1 zák. č. 265/1949 Sb.).
Matka dítěte souhlasí však s osvojením jen tehdy, bude-li jí i po osvojení rodičovská moc nad dítětem zachována, takže ji bude moci vykonávat společně se svým manželem (§ 52 zákona o právu rodinném). Také žadatel projevil souhlas s touto podmínkou matky dítěte.
Podle ustanovení § 68 zákona o právu rodinném zaniká osvojením rodičovská moc osvojencových rodičů. Zákonodárce měl v tomto ustanovení na mysli obvyklý případ, kdy osvojenec vystupuje z rodiny svých pokrevních rodičů a vstupuje do rodiny osvojitelovy. Tak je tomu i v § 5 zák. č.