Input:

R 132/1949; Garance

č. 132/1949 Sb. rozh. obč.
Súd nie je oprávnený riešiť otázku, či ide o árendálny poměr, na ktorý sa podľa § 4 zák. č. 126/1946 Sb., o úprave poľnohospodárskych árendálnych pomerov, nevzťahujú ustanovenia tohto zákona o najvyššej prípustnej výške árendovného, a či teda pre určenie výšky árendovného platia obecné cenové predpisy, a ak ich niet, smluva. Na rozhodnutie tejto otázky je výlučne príslušný okresný národný výbor.
Povolenie výnimky podľa § 4 uved. zákona môže byť prenajímateľom uplatnené aj v konaní odvolacom (§ 47, ods. 2 zák. č. 319/48 Sb.).
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 3. mája 1949, Co 54/49.)
Žalobníčka sa domáhala na žalovanom zaplatenia árendovného z nehnuteľnosti v smluvenej výške. Žalovaný, ktorý složil do súdneho depozitu sumu, odpovedajúcu árendovnému vo výške prípustnej podľa § 1 zák. č. 126/1946 Sb., namietal neplatnosť smluvy, pokiaľ smluvené árendovné presahovalo túto sumu.
Okresný súd v Nitre uznal žalovaného povinným zaplatiť árendovné podľa žaloby. Pritom vychádzal zo skutkového zistenia, podľa ktorého sú u žalobníčky dané podmienky