Input:

132/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu Archiv

č. 132/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
[zrušeno nepřímo č. 50/1955 Sb.]
ZÁKON
ze dne 6. května 1948,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 55/1947 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. Dosavadní znění § 9 se označuje jako odstavec 1 a připojuje se k němu nový odstavec 2, který zní:
„(2) Nelze-li zařízení potřebná k provedení nutných zemědělských prací opatřiti v obci, v jejímž obvodu mají býti tyto práce vykonávány, určí příslušný okresní národní výbor, z které obce jeho obvodu mají býti zařízení opatřena; tato obec je povinna potřebná zařízení opatřiti podle odstavce 1.“
2. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:
㤠11a.
(1) Okresní národní výbory (státní agronomové) mohou do 31. prosince 1950 v okresech na Slovensku, které se souhlasem ministerstva zemědělství určí pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy vyhláškou v Úředním věstníku, činiti opatření a vydávati rozhodnutí podle §§ 3 až 5, 7, 8, 10 a 11, neučinil-li místní národní výbor (místní správní komise, komisař) potřebná opatření, nebo nevydal-li nutné rozhodnutí, včas, nebo je-li nebezpečí, že pro místní poměry v obci taková opatření a rozhodnutí včas učiněna a vydána nebudou a že zemědělská půda zůstane neobdělána. Přitom může okresní národní výbor (státní agronom) zrušiti nebo změniti dřívější rozhodnutí místního národního výboru (místní správní komise, komisaře), má-li za to, že by jejich provádění nebylo způsobilé zabezpečiti obdělání veškeré zemědělské půdy v obci. Dobu povinného pachtu lze v těchto případech stanoviti i na dobu kratší tří let.
(2) V okresech určených podle odstavce