Input:

R 131/1949; Garance

č. 131/1949 Sb. rozh. obč.
Dekret presidenta republiky č. 50/1945 Sb. o opatřeních v oblasti filmu.
Potvrzení ministerstva informací a osvety, že nemovitost slouží účelům veřejného promítání filmů, že byla odevzdána tomuto ministerstvu (§ 2, odst. 1 uved. dekr.) a že lze na ni vložit vlastnické právo pro Československý státní film, je vkladnou listinou ve smyslu §§ 33, písm. d) knih. zák.
Knihovní soud není oprávněn přezkoumávat, zda byly splněny podmínky pro odevzdání nemovitosti ministerstvu informací podle § 2, odst. 1 uvedeného dekretu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 3. května 1949, Rv XVI 66/49.)
K návrhu Československého státního filmu povolil okresní soud v Mělníku navrhovateli vklad vlastnického práva k nemovitostem podle potvrzení ministerstva informací a osvěty. V této listině ministerstvo potvrdilo, že budova a stavební parcela zapsané ve vložce č. ... pozemkové knihy pro kat. území N. slouží účelům veřejného promítání filmů, že byly podle § 2, odst. 2 dekr. č. 50/1945 Sb. ministerstvu odevzdány a lze na ně vložit vlastnické právo pro Československý státní film.
Proti tomuto usnesení podal rekurs dosavadní vlastník nemovitosti a tvrdil v něm, že toliko část nemovitostí zapsaných v uvedené vložce slouží veřejnému promítání filmů, kdežto zbytek slouží provozu hostince, takže se na něj dekr. č. 50/1945 Sb. nevztahuje.
Krajský soud nevyhověl rekursu.
Z důvodů:
Knihovní soud nemůže zkoumat, zda ministerstvo informací a osvěty při vydávání potvrzení, které je základem zápisu, rozhodlo věcně správně, nýbrž jen, zda listina je v té formě, které je potřebí k povolení vkladu (§ 94, č. 4 knih. zák.). Vklady pak možno provést na základě veřejných listin, jež mají povahu soudně vykonatelného výroku veřejného úřadu [§ 33, písm. d) knih. zák.].
Tu nutno uznat, že potvrzení ministerstva informací a osvěty ze dne 4. ledna 1949 tuto povahu má. Podle § 2, odst. 2 dekretu č. 50/. ( 1945 Sb. přechází