Input:

130/1946 Sb., Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců Garance

č. 130/1946 Sb., Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
ZÁKON
ze dne 16.května 1946
o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Dekret presidenta republiky č. 105/1945 Sb. se doplňuje a mění takto:
1. § 1, odst. 2 se doplňuje další větou tohoto znění:
„ Tam, kde se v tomto dekretu mluví o veřejných odpočivných nebo zaopatřovacích platech nebo o odpočivných (zaopatřovacích) platech, rozumějí se tím zejména též veškeré zaopatřovací požitky (náležitosti) poskytované podle vojenských zaopatřovacích zákonů.“
2. § 1, odst. 4 zní:
„(4) Ustanovení tohoto dekretu se nevztahuje na vojenské gážisty z povolání.“
3. § 3 se doplňuje dalším (pátým) odstavcem tohoto znění:
„(5) Bude-li uznáno na některý z trestů uvedených v odstavci 1, písm. A), č. 3 až 6, nebo písm. B), a), č. 2 až 4, nebo písm. b), může být vojenským osobám odňata vojenská hodnost správním opatřením ministra národní obrany. U majorů a podplukovníků lze provést odnětí vojenské hodnosti jen se souhlasem vlády, u plukovníků a generálů jen se souhlasem presidenta republiky. Poddůstojníkům odejme vojenskou hodnost z příkazu ministra národní obrany příslušný představený.“
4. V § 4, odst. 7 se vypouštějí slova „právní služby“.
5. V § 5 se vsunuje za odstavec 2 nový odstavec 3 tohoto znění:
„(3) Je-li obviněný příjemcem vojenských zaopatřovacích požitků, budiž nejméně jeden člen očistné a vrchní očistné komise vzat ze zástupců vojenské správy.“
Dosavadní odstavec 3