Input:

R 13/1950 (tr.); Garance

č. 13/1950 Sb. rozh. tr.
Pojmem „plynulé zásobování obyvatelstva“ v § 4 odst. 2 zákona č. 15/1947 Sb., o stíhání černého obchodu a podobných pletich, míní zákon (právě tak jako v ustanovení § 4 odst. 1) plynulé zásobování obyvatelstva některého kraje nebo místa nebo části tohoto obyvatelstva.
Rozdíl mezi přečinem a zločinem podle § 4 odst. 1 a 2 téhož zákona je ve vyšším stupni ohrožení.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. května 1949, Zm II 100/49.)
Krajský soud v Olomouci uznal obžalovaného vinným zločinem černého obchodu podle § 4 odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb., který obžalovaný spáchal tím, že zašantročil 80 q cukru.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného do tohoto rozsudku krajského soudu.
Z důvodů:
Ze slov uvedených v rozsudkovém výroku „... že tím může ohroziti značnou měrou plynulé zásobování obyvatelstva některého kraje nebo místa nebo části tohoto obyvatelstva předměty potřeby ....“ dovozuje stěžovatel, že tím byla zjištěna toliko skutková podstata přečinu podle § 4 odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb., a je toho názoru, že o zločin podle § 4 odst. 2 uved. zák. jde jen tehdy, je-li ohroženo plynulé zásobování obyvatelstva vůbec, tedy nikoliv jen určitého místa nebo kraje, že tedy