Input:

R 129/1951; Garance

č. 129/1951 Sb. rozh. obč.
Při rozhodování o hospodaření se společným domkem je přihlédnout i k bytové potřebě spoluvlastníků.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze 17. dubna 1951, 8 Ok 66/51.)
Účastníci – bývalí manželé, jichž manželství bylo zrušeno rozvodem – obývali společně domek, který patřil každému z nich k jedné ideální polovině. V dubnu 1949 odpůrce svou bývalou manželku a dceru z domu vyhnal a tyto od té doby bydlely v jiném domě v obci ve vlhkých a nezdravých místnostech, které dříve sloužily za místnosti obchodní. Navrhovatelka domáhala se u soudu úpravy hospodaření se společným domkem a navrhla, aby užívání společného domku a jeho správa byla ponechána jí proti tomu, že bude odpůrci platit polovinu užívací hodnoty.
Okresní soud ve Vyškově návrhu vyhověl.
Krajský soud nevyhověl stížnosti odpůrce.
Z odůvodnění:
O hospodaření se společnou věcí rozhoduje podle § 135 o. z. většina spoluvlastnických hlasů, počítaná podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů rozhoduje soud. Zákon nestanoví žádná určitá pravidla, jimiž by se měl soud při tom řídit, nýbrž ponechává volné úvaze, aby rozhodl podle okolností jednotlivého