Input:

128/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 128/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 30 odst. 3 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb., vyhlášky č. 447/2021 Sb. a vyhlášky č. 387/2022 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1647 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1648 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci.“.
2. V § 4 odst. 1 písm. a) se text „2.1“ nahrazuje textem „2.1a)“.
3. V § 4 odst. 3 písm. a) se text „2.1“ nahrazuje textem „2.1a)“.
4. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
„(4) Pokud jde o uniformitu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 2.1b) přílohy č. 2 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 2.1b) přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(5) Pokud jde o užitnou hodnotu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 2.3c) přílohy č. 2 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 2.3c) přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(6) Ústav podává ostatním členským státům a Evropské komisi do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí o registraci odrůd vhodných pro ekologickou produkci a o výsledcích zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti a užitné hodnoty týkajících se odrůd vhodných pro ekologickou produkci. Zpráva podle věty první se podává za kalendářní rok.“.
5. V § 5 odst. 1 písm. a) se text „3.1“ nahrazuje textem „3.1a)“.
6. V § 5 odst. 3 písm. a) se text „3.1“ nahrazuje textem „3.1a)“.
7. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Pokud jde o uniformitu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 3.1b) přílohy č. 3 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 3.1b) přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(5) Ústav podává ostatním členským státům a Evropské komisi do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí o registraci odrůd vhodných pro ekologickou produkci a o výsledcích zkoušek