Input:

R 128/1954; Garance

č. 128/1954 Sb. rozh. obč.
Nezletilci starší než 15 let, kteří podie § 12 odst. 2 obč. zákoníka jsou sami způsobilí k uzavírání smluv pracovních, nemohou platně uzavřít smlouvu o převzetí hmotné odpovědnosti podle vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 201/1953 Ú. l., o hmotné odpovědnosti pracovníků obchodu za zásoby.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. července 1954, Cz 277/54.)
Dne 20. června 1952 dostavil se k lidovému soudu zástupce národního podniku Pramen a společně s ním nezletilá narozená 29. listopadu 1934, býv. vedoucí prodejny a uzavřeli před soudem smír, podle něhož se nezletilá zavázala zaplatit národnímu podniku Pramen schodek zjištěný při inventuře 20. září 1951 v částce 23.118,90 Kčs, který uznala za svůj pravý a správný dluh. Tuto částku měla podle smíru zaplatit v měsíčních splátkách po 500 Kčs pod ztrátou lhůt a exekucí. Dluh nezletilá uznala proto, že „jako vedoucí prodejny ručila za veškeré zboží a hotovosti v prodejně“.
Lidový soud civilní v Praze jako opatrovnický soud nezletilé vyslechl o smíru i matku nezletilé a když prohlásila, že se smírem souhlasí a navrhla, aby byl schválen, smír za nezletilou schválil. Rozhodnutí odůvodnil tím, že nezletilá jako vedoucí prodejny odpovídala za veškeré zboží a hotovosti v prodejně, tedy i za schodek, který byl při inventuře zjištěn. Svůj závazek k náhradě za souhlasu své zákonné zástupkyně uznala a proto prý bylo smír schválit, poněvadž neodporuje zákonu ani obecnému zájmu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že usnesením lidového soudu byl porušen zákon, usnesení zrušil a lidovému soudu uložil, aby o věci dále jednal a znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
Zaměstnanci státního a družstevního obchodu a podniků veřejného stravování, kterým byla svěřena péče o hospodářské prostředky a kteří jsou povinni je vyúčtovat, odpovídají za škody, které na těchto prostředcích způsobili svým zaviněním. Tuto odpovědnost nazývá vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 201/ 1953 Ú. l. hmotnou odpovědností pracovníků obchodu za zásoby. Svěření funkce se musí stát písemně se souhlasem hlavního účetního a o převzetí funkce musí být pořízen zápis, v němž hmotně odpovědný pracovník musí potvrdit celou řadu dat ve vyhlášce uvedených. Povinnosti a práva hmotně odpovědných zaměstnanců jsou pak podrobněji uvedeny ve vyhlášce ministerstva vnitřního obchodu č. 225/1953 Ú. l., kterou se vydávají základní předpisy pro práci prodejen. Z ustanovení o kvalifikaci pro místo vedoucího je zřejmo, že na funkci vedoucího prodejny může být ustanovena jen osoba spolehlivá,