Input:

R 128/1950 (tr.); Garance

č. 128/1950 Sb. rozh. tr.
Při posouzení zločinné kvalifikace zpronevěry podle ceny věci rozhoduje výše škody podle ceny věci objektivně zjištěné.
Pachatel nemůže se proto ve svůj prospěch dovolávat toho, že při prodeji konfiskovaných předmětů Fondem národní obnovy jsou za určitých okolností stanoveny zvláštní (nižší) ceny.
Odsouzení okresním národním výborem podle § 19 dekr. č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, nebrání soudnímu stíhání pachatele pro týž čin.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 11. listopadu 1949, To II 290/49.)
Obžalovaná se ucházela o různé bytové zařízení a o klavír z konfiskovaného nepřátelského majetku. Podepsala po řádném poučení „návrh prodeje“, v němž mimo jiné prohlásila, že bere na vědomí, že prodej se stane pro obě smluvní strany závazným teprve schválením osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy, že vlastnické právo ke konfiskovaným předmětům zůstane vyhraženo státu až do úplného splacení trhové ceny, a že je jí známo, že převoz koupených věcí bez souhlasu MNV (MSK) a bez zaplacení, resp. zajištění trhové ceny není dovolen a je trestný, že prodej věcí koupených pro místo stálého bydliště kupujícího v pohraničí je vázán podmínkou, že tyto věci nebudou bez souhlasu MNV (MSK) převezeny z pohraničí do vnitrozemí a že jinak se stane prodej neplatným. Později podepsala obžalovaná ještě i protokolární zápis s doložkami stejného obsahu. Odhadní cena klavíru z roku 1947 byla nad 6.000 Kčs, avšak vzhledem k různým zvláštním okolnostem případu, zejména proto, že klavír byl prodáván pro osobní užívání v pohraničí, byla cena snížena na 3.900 Kčs. Cena všech věcí včetně klavíru byla stanovena částkou 8.218.– Kčs. Obžalovaná na to uhradila 2.218.– Kčs, pak prodala klavír za 19.000 Kčs do Prahy.
Okresní soud v Jablonci n. Nisou zprostil obžalovanou obžaloby pro zločin zpronevěry podle § 183 tr. zák., když zjistil, že obžalovaná byla za tyto pletichy s klavírem potrestána již okresním národním výborem podle § 19 dekr. č. 108/1945 Sb.
Krajský soud vyhověl odvolání veřejného žalobce, zrušil napadený rozsudek a uznal obžalovanou vinnou zločinem zpronevěry podle § 183 tr. zák.
Z důvodů:
Bytové zařízení a klavír byly obžalované prodány s výhradou vlastnictví ve prospěch státu až do úplného zaplacení trhové ceny a byly jí tedy svěřeny ve smyslu § 183 tr. zák.