Input:

R 128/1949; Garance

č. 128/1949 Sb. rozh. obč.
Predvolanie na termín určený podľa § 99 poz. kn. poriadku na pojednávanie o výmaz záznamu z príčin neospravedlnenia možno doručiť vyhláškou podľa §§ 174–177 OSP, ktorú treba doručiť aj vymenovanému kurátorovi.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 21. apríla 1949, R III 119/49.)
Okresný súd v Trnave zamietol návrh o výmaz neospravedlneného záznamu v pozemkových knihách, pretože ten, kto o záznam žiadal, je neznámeho pobytu a jeho privolenie k výmazu nebolo preukázané.
Krajský súd zrušil napadnuté usnesenie a uložil prvému súdu, aby vo veci znova konal a rozhodol.
Z dôvodov:
Predmetom konania je výmaz neospravedlneného záznamu záložného práva mimo sporu, keď veriteľ je na neznámom mieste. Navrhovateľ žiadal predvolať veriteľku vyhláškou a pri ustanovení opatrovníka. Prvý súd návrh zamietol z toho dôvodu, že náhradné doručenie, či už vyhláškou, alebo ustanovením opatrovníka osobe, ktorá o záznam žiadala podľa § 99 poz. kn. por., nie je prípustné. Tento názor prvého súdu je mylný. Podľa § 99 poz. kn. por., keď. sa žiada o výmaz záznamu z príčin neospravedlnenia bez preukazu privolenia toho, kto o tento záznam žiadal, má byť určený krátky termín na pojednávanie. Pojednávanie v pozemnoknižnom konaní možno nariadiť len v ojedinelých prípadoch, kde to poz. kn. poriadok výslovne nariaďuje (§ 129, ods. 3). O doručení predvolacích usnesení