Input:

125/1950 Sb., Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu, platné do 31.12.1951 Archiv

č. 125/1950 Sb., Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu, platné do 31.12.1951
[zrušeno č. 113/1951 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. července 1950
o Státním meteorologickém ústavu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Z dosavadních státních meteorologických ústavů v Praze a v Bratislavě se zřizuje Státní meteorologický ústav (dále jen „ústav“), jako ústřední ústav pro obor meteorologie a klimatologie.
§ 2.
(1) Úkolem ústavu je zejména:
a) poskytovati povětrnostní informace (včetně předpovědi počasí) a meteorologické a klimatologické podklady, posudky a dobrozdání,
b) v souvislosti s činností uvedenou pod písm. a) vyvíjeti vědeckou činnost a prováděti výzkum v meteorologii a klimatologii, sledovati vědecký pokrok v těchto oborech, jakož i využívati výsledků domácího i cizího bádání ke zvýšení úrovně československé meteorologické služby a
c) podporovati ústředí vědeckého výzkumu v plnění jeho úkolů.
(2) K plnění svých úkolů ústav zřizuje a udržuje síť meteorologických stanic a jiná zařízení, a výsledky pozorování zpracovává na vědeckém podkladě.
§ 3.
(1) Ústav poskytuje bezplatně své služby úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro jejich úřední potřebu. Úřady a orgány jsou naopak povinny podporovati ústav v jeho činnosti, zejména na jeho žádost organisačně napomáhati v rozšiřování sítě stanic a spolupracovníků, provádějících běžná povětrnostní pozorování a sledování vývoje rostlin v závislosti na počasí.
(2) Ústav poskytne své služby také jiným zájemcům, pokud to bude slučitelno s jeho posláním, za náhradu vlastních nákladů; sazebník těchto náhrad vydá ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí vyhláškou v příslušném úředním listě.
(3) Způsob a rozsah spolupráce vysokoškolských meteorologických ústavů a zařízení s ústavem upraví ministři dopravy a národní obrany v dohodě s ministrem školství, věd a