Input:

R 125/1950 (tr.); Garance

č. 125/1950 Sb. rozh. tr.
S hlediska skutkových podstat soudně trestných činů proti zákonu o stíhání černého obchodu je nerozhodné, že textilní zboží, jež pachatelé zašantročili, bylo odňato t. zv. volnému trhu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 13. ledna 1950, To IV 509/49.)
Okresní soud v Olomouci uznal obžalované vinnými zločinem dílem dokonané, dílem nedokonané krádeže podle §§ 8, 171, 173, 174 II, písm. a), c), 176 II, písm. a), 179, 180 tr. zák. a přečinem dílem dokonaného, dílem nedokonaného černého obchodu podle § 8 tr. zák. a § 4 odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb., když zjistil, že obžalovaní odcizili několika útoky z různých obchodů, resp. prodejen národního podniku Tep textilní zboží v ceně přes 120.000 Kčs, jež zašantročili na černém trhu, a pokusili se odcizit další textilní zboží v ceně asi 700.000 Kčs.
Krajský soud zamítl odvolání obžalovaných z výroku o vině.
Z důvodů:
Námitka odvolatelů, že prý souzený čin nelze posuzovat podle zákona o stíhání černého obchodu, protože šlo o zboží určené pro t. zv. volný trh, kde si ho každý může koupit v neomezeném množství, je nesprávná.
Je všeobecně známo, že textilního zboží je z různých důvodů stále ještě jistý nedostatek. U zboží takového druhu je však nerozhodné, zda zboží, jež je předmětem pletich proti zákonu č. 15/1947 Sb., uniká vázanému trhu či trhu volnému. Tento volný trh není sice řízen podobným způsobem jako trh vázaný, který zaručuje každému spotřebiteli, aby dostal zboží v množství, druhu a jakosti, jaký je jeho nárok podle lístků, resp. jiného poukazu. Nekalý zásah do volného trhu nezpůsobuje tedy nebezpečí takového druhu, jako při zásahu do trhu vázaného, totiž nebezpečí, že spotřebitelé nedostanou to, nač mají podle lístků nebo poukazů nárok, resp. aspoň nezpůsobuje takové nebezpečí přímo. Z toho ale nelze ještě vyvozovat, že by nekalý zásah do volného trhu zbožím, jehož výroba nestačí ještě ukojit ihned