Input:

R 123/1949; Garance

č. 123/1949 Sb. rozh. obč.
K výkladu § 15 zák. čl. XVI/1876.
Testamentámym svedkom môže byť aj osoba len nahodile prítomná, nie poručiteľom pozvaná.
Je platným ústnym závetom, keď osoba, s ktorou sa poručiteľ predtým poradil o obsahu svojho posledného poriadku, na jeho vyzvanie zo svojich poznámok oznámi svedkom, ako mieni poručiteľ závet urobiť, a poručiteľ tomu prisvedčí a doslovne to zopakuje.
K platnosti ústneho závetu nie je potrebné, aby závetca slovami zákona prejavil, že ústne prejavené opatrenie na prípad smrti považuje za ústny testament, lebo stačí, keď z učinených prejavov a z ostatných okolností bezpochybne možno zistiť, že závetca svoj ústne učinený prejav považoval za ústny závet, a bezpochybne možno zistiť aj to, ako disponoval o svojom majetku.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 11. mája 1949, Rv 30/48.)
Krajský súd v Bratislave v spore testamentárnej dedičky proti dedičom zo zákona o platnosť ústneho testamentu vyhovel žalobe a uznal testament za platný. Bývalý Hlavný súd v Bratislave nevyhovel odvolaniu žalovaných zákonných dedičov.
Najvyšší súd zamietol dovolanie žalovaných zákonných dedičov.
Z dôvodov:
Odvolací súd poukazom na skutkový stav rozsudku súdu prvej stolice zistil, že poručiteľ si dal zavolať v nemocnici osoby A a B, ktorým vyhlásil, že chce urobiť testament. Títo uňho aj zostali, lebo menovaný poručiteľ sa chcel s B o testamente poradiť a na jeho vyhlásenie pripraviť. A, po uplynutí 20–30 minút zavolal osoby C, D a E do izby, v ktorej poručiteľ ležal. Poručiteľ potom v prítomnosti týchto štyroch osôb C, D, E a A oznámil, že chce „urobiť poslednú vôľu a že ich zavolal za testamentárnych svedkov a že chce, aby sa tento testament po jeho smrti zachoval“. Zároveň vyzval osobu B, aby předčítala svoje poznámky, ktoré si o poslednej vôli poručiteľa urobila, kým bola s ním a s A o samote. B potom za súčasnej a nepretržitej prítomnosti osôb C, D, E a A předčítal doslovne svoje poznámky, ktoré si o poslednej vôli poručiteľa predtým bol urobil. Poručiteľ doslovne opakoval, čo B čítal, pri čom prisvedčoval slovom „áno“ a napokon výslovne vyhlásil, „toto je moja posledná vola“.
Skúmať treba, či podľa tohto zistenia poručiteľ zanechal § 15 zák. čl. XVI/1876 vyhovujúci ústny testament.
K platnosti ústneho testamentu podľa § 15 zák. čl. XVI/1876 je potrebné, aby bol učinený v