Input:

12/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení Garance

č. 12/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. května 2021 byla v Sarajevu podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 17. ledna 2023.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 38 odst. 2 dne 1. března 2023.
Vstupem této smlouvy v platnost pozbývá ve vztahu mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou platnosti Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií, podepsaná v Bělehradě dne 22. května 19571) , a Úmluva mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění, podepsaná v Bělehradě dne 22. května 19572) .
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

  
SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
BOSNOU A HERCEGOVINOU
O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Česká republika
a
Bosna a Hercegovina (dále jen „smluvní státy“),
vedeny přáním upravit vzájemné vztahy v oblasti sociálního zabezpečení,
se dohodly takto:
  
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Definice pojmů
(1) V této smlouvě následující pojmy znamenají:
1. „právní předpisy
zákony, nařízení a jiné obecně závazné právní předpisy týkající se odvětví sociálního zabezpečení uvedených v článku 2 této smlouvy;
2. „příslušný úřad
ministerstvo nebo jiný odpovídající orgán zodpovědný za oblast upravovanou právními předpisy uvedenými v článku 2 této smlouvy;
3. „instituce
instituci, které přísluší provádění právních předpisů uvedených v článku 2 této smlouvy;
4. „kompetentní instituce
instituci, k jejíž tíži jsou poskytovány dávky nebo plnění;
5. „pojištěnec
osobu, která je nebo byla pojištěna podle právních předpisů uvedených v článku 2 této smlouvy;
6. „bydliště
a) v Bosně a Hercegovině - místo trvalého pobytu,
b) v České republice - místo trvalého nebo obvyklého pobytu;
7. „pobyt
místo přechodného pobytu;
8. „rodinný příslušník
osobu takto určenou podle právních předpisů smluvního státu, k jehož tíži mají být poskytnuty dávky; jestliže tyto právní předpisy nerozlišují mezi rodinnými příslušníky a jinými osobami, považují se za rodinné příslušníky manžel nebo manželka a nezaopatřené děti;
9. „doby pojištění
doby, po které se podle právních předpisů přispívalo na sociální pojištění a doby postavené jim na roveň;
10. „dávky
peněžité a věcné dávky;
11. „věcné dávky
zdravotní péči a jiné než peněžité dávky;
12. „peněžité dávky
všechny peněžité dávky, včetně jejich částí, zvýšení, příplatků, vyrovnávacích částek a jednorázové platby.
(2) Ostatní pojmy v této smlouvě mají význam, který jim v každém smluvním státě náleží podle jeho právních předpisů.
  
Článek 2
Věcný rozsah
(1) Tato smlouva se vztahuje na právní předpisy smluvních států upravující:
1. dávky v nemoci a mateřství,
2. dávky při