Input:

R 12/1950 (tr.); Garance

č. 12/1950 Sb. rozh. tr.
Za prečiny podľa zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu ľudovodemokratickej republiky, nemožno ani v oblasti práva slovenského vymerať peňažitý trest ako trest hlavný.
Štvavé výroky proti členom Komunistickej strany dotýkajúce sa ľudovodemokratického poriadku v republike, vyrieknuté pred viac osobami vo verejnej miestnosti, odôvodňujú záver, že verejný záujem vyžaduje výkon trestu.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 28. septembra 1949, To 354/49.)
Obžalovaný v hostinci v prítomnosti väčšieho počtu ľudí štvavým spôsobom dotýkajúcim sa ľudovodemokratického poriadku v republike nadával na miestne úrady a na členov Komunistickej strany.
Okresný súd v Kys. Novom Meste uznal obžalovaného vinným prečinom popudzovania podľa § 26 ods. 2 zák. č. 231/1948 Sb. a odsúdil ho podľa tohože zákonného ustanovenia s použitím § 92 TRZ na peňažitý trest a povolil obžalovanému podmienečný odklad výkonu trestu na skúšobný čas jedného roku.
Krajský súd vyhovel odvolaniu verejného žalobcu, rozsudok prvého súdu vo výroku o treste a povolení podmienečného odkladu výkonu trestu zrušil a obžalovanému vymeral podľa § 26 ods. 2 zák. č. 231/1948 Sb. s použitím § 92 TRZ s ohľadom na ustanovenie § 2 č. 3 zák. č. 284/1920 Sb. trest väzenia a vyslovil, že podmienečný odklad výkonu trestu je podľa § 59 lit. b) zák. č. 231/1948 Sb. vylúčený.
Z dôvodov:
Za prečiny podľa zák. č. 231/1948 Sb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky nemožno ani v oblasti práva slovenského vymerať peňažitý trest ako trest hlavný. Tieto prečiny, medzi ktorými je aj prečin popudzovania podľa § 26 ods. 2 uvedeného zákona, sú trestné tuhým väzením. Podľa § 2 č. 3 zák. č.