Input:

R 119/1953; Garance

č. 119/1953 Sb. rozh. obč.
V řízení ve věcech národního pojištění nelze použít ustanovení o klidu řízení.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. března 1953, Rvp I 2/53.)
Krajský soud v Ostravě odmítl usnesením z 26. listopadu 1951 návrh na pokračování v řízení o invalidní důchod navrhovatelův, učiněný dne 13. listopadu 1952, ježto podle jeho názoru řízení podle § 421 o. s. ř. zaniklo, když od 6. prosince, 1949 bylo řízení ponecháno v klidu. Roční lhůtu § 421 o. s. ř. počítal krajský soud podle § 655 a § 657 o. s. ř. od účinnosti občanského soudního řádu, t. j. od 1. ledna 1951.
Nejvyšší soud ke stížnosti navrhovatele usnesení krajského soudu zrušil a uložil tomuto soudu, aby o věci dále jednal.
Z odůvodnění:
Krajský soud přehlédl, že ustanovení § 421 o. s. ř. o klidu řízení je obsaženo v hlavě jedenácté druhé části občanského soudního řádu, kde jsou dány zvláštní a odchylná ustanovení pro řízení o předmětech, kterými mohou strany zpravidla i mimo řízení volně nakládat a kde se proto jeví nutným připustit i klid řízení.