Input:

R 119/1949; Garance

č. 119/1949 Sb. rozh. obč.
Bylo-li ve smlouvě o prodeji pozemku vymíněno, že kupitel složí trhovou cenu u notáře, má takové složení účinky jejího zaplacení. Tyto účinky nastávají i tehdy, když notář bez příkazu kupitelova zadrží část složené ceny za účelem zaplacení veřejných dávek.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 7. dubna 1949, Rv II 210/48.)
Žalobce, prodatel nemovitosti, se domáhal žalobou podanou proti kupiteli nemovitosti zaplacení 100.000 Kčs jako zbytku trhové ceny. Žalovaný namítal, že zbytek trhové ceny složil pro žalobce u notáře, což prý bylo ve smlouvě vymíněno. Tímto složením se prý zprostil závazku.
Krajský soud v Ostravě zamítl žalobu. Soud zjistil, že se strany při sjednání smlouvy dohodly, že zažalovaný zbytek kupní ceny složí kupitel nemovitosti u notáře, jenž sepsal smlouvu, žalovaný splnil toto smluvní ujednání, čímž se zprostil svého dluhu.
Bývalý zemský soud v Brně uznal k odvolání žalobce žalobní nárok zčásti po právu. Z důvodů: Z obnosu složeného žalovaným byla částka 10.000 Kčs žalobci notářem jako část kupní ceny vyplacena. Pokud jde o zbytek žalobního žádání, je žaloba po právu. V první větě § 1413 obč. zák. se ustar novu je, že proti své vůli nemůže být nucen ani věřitel, aby přijal něco jiného, než má pohledávat, ani dlužník, aby něco jiného plnil, než co je zavázán plnit. V druhé větě téhož paragrafu se pak čte, že totéž platí také o čase, místě a způsobu splnění závazku. Podle § 1424 obč. zák. musí být dlužná částka placena věřiteli nebo jeho zmocněnci způsobilému k přijetí nebo tomu, koho soud uzná za vlastníka pohledávky (věřitele), žalovaný byl povinen platit zažalovanou částku v notářské kanceláři, žalobce se nemůže právem pokládat za postižena, že žalovaný složil částmi 90.000 Kčs pro něj na ujednaném místě. Jde však o to, zdali oním složením nastal účinek placení, t. j. zdali tím, jak se praví v § 1412 obč. zák., byl závazek zrušen. Soud totiž zjišťuje z dopisu ze 6. února 1947, že notář oznámil žalobci „v zastoupení žalovaného, že ... podle platných předpisů musí trvati na zadržení kauce na majetkové dávky, za které ručí prodaná nemovitost až do 30% hodnoty, pokud žalobce neprokáže, že majetkové dávky jsou řádně zaplaceny, že dále musí zadržet kauci na převodní poplatky z předcházejícího pozůstalostního převodu a na dědickou daň, protože tyto dávky, za které prodaná nemovitost podle zákona ručí, budou velmi značné a dosud nebyly ani vyměřeny ani zaplaceny...“ Dále odvolací soud zjišťuje, že se při sepisování smlouvy nemluvilo o tom, že by měl notář zadržet nějakou kauci na dávky nebo poplatky, které zatěžovaly