Input:

R 118/1953; Garance

č. 118/1953 Sb. rozh. obč.
Hodnota služebního oděvu člena závodní stráže a jednorazová prémie za řádný výkon služby se nezapočítávají do vyměřovacího základu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 3. března 1953, 12 Co 95/53.)
V opravném prostředku proti výměru Státního úřadu důchodového zabezpečení o přiznání invalidního důchodu navrhovatel vytýkal, že průměrný výdělek, který sloužil za základ pro stanovení výše důchodu, nebyl správně vypočten, ježto do vyměřovacího základu za rok 1950 nebyla započtena hodnota naturálního šatstva v ceně 4.613 Kčs a prémie za řádný výkon služby 1650 Kčs. Navrhovatel proto žádal, aby mu byl přiznán důchod odpovídající jeho skutečnému výdělku.
Okresní soud civilní v Brně návrh zamítl.
Soud zjistil, že oděv, o jehož hodnotu jde, byl navrhovateli propůjčen jako oděv služební s tím, že po uplynutí jednoho roku připadne navrhovateli, že však po této lhůtě je už opotřebován natolik, že ho lze už sotva nosit. Předpokládá se totiž, že pravidelným užíváním je už tak znehodnocen, že se odpisuje z inventáře. Nešlo tedy v tomto případě o naturální příjem navrhovatele, který by měl být pojat do vyměřovacího základu. Co se pak odměny týče zjistil soud, že nešlo o nějaký