Input:

R 117/1957; Garance

č. 117/1957 Sb. rozh. obč.
Soudní smír, který sjednal za jednotné zemědělské družstvo účetní družstva, jehož zmocnění bylo prokázáno plnou mocí podepsanou toliko předsedou družstva, nemůže být schválen.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 31. ledna 1957, Cz 699/56.)
K ústnímu jednání před lidovým soudem, při němž bylo jednáno o nároku žalobce na zaplacení 3.307 Kčs s příst, se dostavil za žalované jednotné zemědělské družstvo jeho účetní a vykázal se plnou mocí, která byla opatřena razítkem družstva a podpisem předsedy družstva. Při tomto ústním jednání došlo mezi účastníky k uzavření podmíněného smíru, jímž se žalované družstvo zavázalo na úplné vyrovnání všech vzájemných nároků vzniklých mezi účastníky v souvislosti s pracovním poměrem zaplatit žalobci částku 1800 Kčs do 15 dnů pod exekucí. Smír měl nabýt účinnosti, nebude-li odvolán jedním z účastníků písemným podáním došlým k soudu nejpozději do 20. července 1956.
Lidový soud civilní v Praze se usnesl, že tento smír schvaluje, ježto se podle jeho názoru nepříčí zákonu ani obecnému zájmu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že uvedeným usnesením byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Lidový soud se spokojil s tím, že zástupce žalujícího jednotného zemědělského družstva předložil při ústním jednání plnou moc, která neměla náležitosti předepsané v čl. 24 vzorových stanov jednotných zemědělských družstev, vyhlášených v částce 40 Ú. 1. z r. 1953. Ježto nešlo o písemnost