Input:

R 116/1952 (tr.); Garance

č. 116/1952 Sb. rozh. tr.
K výkladu pojmu dôležitých povinností podľa § 221 ods. 2, § 222 ods. 2 tr. zák. u vodičov motorových vozidiel.
Porušením takej dôležitej povinnosti môže byť aj okolnostiam neprimeraná veľká rýchlosť motorového vozidla.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Žiline z 1. apríla 1952, 3 Tk 98/51.)
Okresný súd v Žiline oslobodil obvineného zpod obžaloby pre trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 222 ods. 1, 2 tr. zák. Obžaloba kládla obvinenému za vinu, že ako vodič nákladného auta obchádzal stojaci autobus, z ktorého vychádzali cestujúci, tak rýchle a neopatrne, že srazil poškodeného (15ročného chlapca), ktorý vystúpil, prešiel pred autobus a prechádzal cez cestu. Podľa okresného súdu svedčí zistený skutkový stav o tom, že poškodený bez toho, že by v prvom rade sa pozrel, či má voľný prechod cez hradskú, po vystúpení z autobusu prebiehal cez hradskú a tak sa stalo, že bol zachytený. Povinnosť poškodeného zistiť, či má voľný prechod cez hradskú, bola tým väčšia, že vystupoval z autobusu, čiže z pravej strany autobusu, a keď pred týmto prechádzal cez cestu, mal sa presvedčiť, či zpoza autobusu (po jeho ľavej strane) nejde nejaké vozidlo. Okresný súd dospel teda k záveru, že si poškodený nehodu sám zavinil.
Krajský súd vyhovel odvolaniu okresného prokurátora, zrušil oslobodzujúci rozsudok a uznal obvineného vinným trestným činom ublíženia na zdraví z nedbalosti podľa § 222 ods. 1, 2 tr. zák., spáchaným uvedeným spôsobom jazdy, pri ktorej obvinený tiež porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho povolania aj uloženú mu podľa zákona.
Z dôvodov:
Okolnosť, že poškodený má v značnej miere spoluzodpovednosť na tejto nehode, lebo prechádzal nesprávne pred autobusom z jednej strany na druhú bez ohľadu na to, že by sa bol pozeral, či cesta je voľná, nezbavuje obvineného zodpovednosti.
Obvinený porušil základný dopravný predpis v tom smere, že nesnížil rýchlosť svojho vozidla, keď obchádzal stojaci autobus, a nevzal pritom v úvahu, že zo stojaceho autobusu môže niektorá osoba vstúpiť neočakávane a v poslednom okamžiku do cestnej dráhy, hoci tak mal urobiť. Konal preto nedbale a keď je tu aj príčinná súvislosť medzi týmto jeho nedbanlivým konaním a nastalým výsledkom, je tým naplnená skutková